LOGO

האם אסון מירון מוכיח שיש אלוהים?

האם אסון מירון מוכיח שיש אלוהים?