LOGO

האדם הראשון היה לבן או שחור?

האדם הראשון היה לבן או שחור?